برنامه کاری کلینیک چکاپ

شنبهنوبت عصرداخلی، قلب و عروق، زنان و زایمان، روانشناسی۱۷:۰۰ الی ۲۰:۳۰
یکشنبهنوبت صبح و عصرداخلی، قلب و عروق، زنان و زایمان، روانشناسی، تغذیه۱۱:۳۰ الی ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۳۰
دوشنبهنوبت عصرداخلی، جراح و متخصص مغز و اعصاب، روانشناسی۱۷:۰۰ الی ۲۰:۳۰
سه‌شنبهنوبت صبح و عصرداخلی، قلب و عروق، زنان و زایمان، روماتولوژی، روانشناسی، تغذیه۱۱:۳۰ الی ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۳۰
چهارشنبهنوبت عصرداخلی، قلب و عروق، زنان و زایمان، روانشناسی۱۷:۰۰ الی ۲۰:۳۰
پنج‌شنبهنوبت صبحداخلی، کودکان۱۱:۳۰ الی ۱۴:۰۰
جمعه و تعطیلات رسمیتعطیلتعطیل